Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2014

Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
“Ile szczęśliwych myśli zostaje zaduszonych pod kołdrą, kiedy się samotnie śpi w swoim łóżku, i ile nieszczęsnych snów się nią ogrzewa".
— Franz Kafka
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viazoozia zoozia

November 10 2014

Lubię wady i czuję się bardziej komfortowo w obencości osób, które je posiadają. Ja jestem w całości złożony z wad mocno ściśniętych dobrymi intencjami.
— Augusten Burroughs
Reposted fromsohard sohard viapoetabezdomny poetabezdomny
Wydoroślałam na tyle, aby nie walczyć o zainteresowanie ludzi, którzy po prostu nie chcą mi go dać. Nie warto uganiać się za innymi, to upadlające.
— overthelove.soup.io
5016 3289 390
Reposted frompengin pengin viapoetabezdomny poetabezdomny
6711 4bfe 390
Reposted fromaknatazs aknatazs viapoetabezdomny poetabezdomny
6272 8e3e 390
Inna sprawa, że często nie wychodzi.

September 28 2014

6798 2784 390
Reposted fromraksha raksha viapodprzykrywka podprzykrywka
8499 37f4 390
Boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. Nie będę już dla ciebie świętem, tylko codziennością. Niezmiernie trudno zachwycać się codziennością.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk "Cukiernia Pod Amorem. Cieślakowie"
Może dziewięćdziesięciu dziewięciu na sto ludzi Cię zawiedzie, ale piękno świata tkwi w błędzie statystycznym.
— "Hart of Dixie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

September 14 2014

Reposted fromkattrina kattrina viacalineczka calineczka
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viaxannabelle xannabelle
5464 0a30 390
Właśnie tak.
Reposted fromdobry dobry viairmelin irmelin
 Zostawiłeś mnie samą w pustym mieście, w którym pełno jest tylko Twojej nieobecności
— A. Osiecka

September 11 2014

2961 6b35 390
Reposted fromcountingme countingme viapodprzykrywka podprzykrywka
9322 e25e 390
Reposted frommmateusz mmateusz viapodprzykrywka podprzykrywka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl